Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma BTL POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leonidasa 49 (dalej: „Spółka”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest BTL POLSKA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leonidasa 49.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: (BTL POLSKA Sp. Z o.o., ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa) lub drogą e-mailową pod adresem: (rodo@btlnet.pl)

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako „pliki cookie”. Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.

Więcej na temat przekazywania przez Spółkę danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, katalogu takich odbiorców oraz warunków takiego przekazywania można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: www.btlnet.pl/rodo

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: (rodo@btlnet.pl)

 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: (BTL POLSKA Sp. Z. o.o., ul. Leonidasa 49, 02-239 Warszawa).

Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobo są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE FACEBOOK 

 

I. Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

II. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

BTL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z siedzibą przy ul. Leonidasa 49, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 złotych, NIP 5222626984, REGON: 017422914, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Rejestrowy KRS pod numerem: 0000074491, e – mail: rodo@btlnet.pl, www.facebook.com/BtlStomatologia/

III. Informacje ogólne

Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.

Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.

Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

IV. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
 • podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

V. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu prowadzenia fanpage pod nazwą BTL Stomatologia (https://www.facebook.com/BtlStomatologia/) na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz:

  • informowania za jego pomocą o naszej aktywności,
  • promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy
  • promowaniu naszej marki, produktów oraz usług,
  • budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
  • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości),

co jest naszym prawnie uzasadniony interesem – test równowagi dostępny na życzenie;

b) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – test równowagi dostępny na życzenie;

c) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi usługami.

VI. Odbiorcy danych

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a;

b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

VII. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

a) informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;

b) w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;

c) Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;

d) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

e) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, może być realizowane gdy:

  • zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy: * w interesie publicznym, * w ramach sprawowania władzy publicznej, * na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, * lub gdy je profilujemy,
  • zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa  zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

IX. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

X. Skarga do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

XI. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 z późn. zm.), firma BTL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z siedzibą przy ul. Leonidasa 49, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 złotych, NIP 5222626984, REGON: 017422914, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Rejestrowy KRS pod numerem: 0000074491 (dalej: „BTL POLSKA"), publikuje poniżej regulamin Newslettera:

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez BTL POLSKA: adres poczty elektronicznej btlnet@btlnet.pl

3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez BTL POLSKA informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów BTL POLSKA, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące BTL POLSKA oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z BTL POLSKA.

5. Użytkownikami Newslettera (dalej: „Użytkownik") mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które wypełnią wszystkie dane wymagane w formularzu umieszczonym na stronie www.btlstomatologia.pl - Zgłoszenie do Newslettera jest dobrowolne.

6. Każdy Newsletter zawiera:

  1. informację o BTL POLSKA jako nadawcy Newslettera,
  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.btlstomatologia.pl

 1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.btlstomatologia.pl
 2. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do otrzymywania Newsletter’ a,
 4. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
 5. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
 6. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez BTL POLSKA wiadomości elektronicznej o tytule: „Newsletter BTL POLSKA”.

9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

11. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BTL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z siedzibą przy ul. Leonidasa 49, wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 złotych, NIP 5222626984, REGON: 017422914, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Rejestrowy KRS pod numerem: 0000074491 (dalej: „Administrator”). Administrator przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. – RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) .

12. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się tylko w przypadku uzyskania niezbędnej i dobrowolnej zgody, w celu rozsyłania Newsletter’ ów. Brak podania danych osobowych będzie skutkował odmową udzielenia usługi. W przypadku działań marketingowych Administrator przechowuje dane osobowe, aż do odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

13. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

14. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Użytkownika, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

15. Informujemy, iż dane osobowe będą przekazywane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym m.in. w celu rozsyłania Newsletter’ a.

16. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane, w celu dostosowania naszej oferty.

17. Pozostałe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się pod adresem: https://btlstomatologia.pl/polityka-prywatnosci.html

18. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

19. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

20. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail BTL POLSKA: btlnet@btlnet.pl

21. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

22. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez BTL POLSKA. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, BTL POLSKA zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

23. BTL POLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.btlstomatologia.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.btlstomatologia.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

24. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

25. Ze względu na miejsce siedziby BTL POLSKA, niniejsza usługa Newsletter podlega prawu polskiemu.

26. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://btlstomatologia.pl/polityka-prywatnosci.html w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

 

Pozdrawiamy, 

Firma BTL Polska 

Warszawa 29.06.2020

 

REGULAMIN DO POBRANIA